Etusivu

TunTuVa (Tunnesäätelyn Tuki Varhaiskasvatuksessa) on tutkimusperustainen, testattu ja maksuton verkkokoulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää lasten tunteiden säätelytaitojen oppimisen tukea varhaiskasvatusympäristössä.

TunTuVa:n avulla tuetaan henkilöstön ammatillista kehittymistä ja sen myötä tunteiden säätelytaitojen tuen tietoisuutta, systemaattisuutta ja yhtenäisyyttä. Koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatushenkilöstölle, ja se on sidottu erityisesti päiväkotien arkeen sopivaksi. Kuusivaiheisen koulutuskokonaisuuden voi käydä läpi itsenäisesti TunTuVa-sivuston verkkokoulutusmateriaalin avulla. Materiaali keskittyy erityisesti 4T-toimintamallin omaksumiseen, jossa 4 T:tä muodostavat verkkokoulutusmateriaalin tavoitteet: Tiedosta, Tunnista, Tue ja Tarkkaile. Lisäksi koulutukseen sisältyy Reflektointivaihe sekä Vakiinnuttamisen vaihe, joiden avulla tuetaan toimintamallin vakiintumista pysyväksi osaksi toimintaa.

Miksi lasten tunteiden säätelytaitojen oppimisen tukeen tulisi panostaa?

  • Varhaiskasvatusikä on herkkyysaikaa tunteiden säätelytaitojen oppimisessa
  • Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa: lapsi oppii mallia ottamalla ja itse harjoittelemalla
  • Mitä laadukkaampaa tukea lapset saavat tunteiden säätelytaitojen harjoitteluun, sitä monipuolisemmat taidot heille kehittyvät
  • Tunteiden säätelytaidot muodostavat pohjan kouluvalmiudelle, myöhemmälle oppimiselle, hyvinvoinnille sekä kyvyille muodostaa ja ylläpitää kaverisuhteita
  • Varhaislapsuudessa opitut tunteiden säätelytaidot vaikuttavat lapsen sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pitkälle aikuisuuteen asti
  • Koulutetut varhaiskasvatuksen pedagogiset ammattilaiset voivat tarvittaessa tukea myös lasten huoltajia, joilla on vaihtelevat taidot tukea lapsia tunteiden säätelytaitojen kehityksen askelissa

TunTuVa on testattu ja tutkimukseen perustuva!

TunTuVa:n taustalla on useamman Opetushallituksen rahoittaman koulutus- ja kehittämishankkeen kokonaisuus, jonka yhteydessä myös tehdään tieteellistä tutkimusta. Tutustu hankkeisiin ja tutkimuksiin lisää yläpalkissa olevasta Lisätietoa TunTuVa:sta -osiosta.

Hankkeissa TunTuVa-koulutuskokonaisuutta on testattu varhaiskasvatusyksiköissä eri puolilla Pohjois-Suomea, ja koulutuksen on käynyt läpi yli 500 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Kentältä saatua palautetta koulutuksesta:

“Toimintamallin avulla olemme saaneet tärkeää teoreettista pohjaa ja varmistusta toiminnallemme ja sen kehittämiselle.”

“Toimintamallin ansiosta olemme kiinnittäneet lasten toimintaan huomiota kokonaisvaltaisemmin. Nyt huomioimme entistä laajemmin myös kaiken sen hyvän, mikä lasten toiminnassa korostuu, ei ainoastaan riitoja ja konflikteja.”

“Toimintamallin materiaalit ja erityisesti videot ovat onnistuneet sanoittamaan teoreettisen tiedon erinomaisesti käytännön näkökulmasta.”

“Toimintamallin avulla olemme löytäneet työtiimiimme uusia työskentelyn tapoja, jotka mahdollistavat lasten tunteiden säätelytaitojen aktiivisemman tukemisen kiireisessä arjessa.”